Regulamin

1. Informacje ogólne

1. Niniejszy regulamin dotyczy serwisu internetowego, funkcjonującego pod adresem url: https://seksolandia.pl
2. Korzystając z serwisu osoba oświadcza, że ma ukończone 18 lat i akceptuje regulamin w w obecnej formie.
3. Zasady przetwarzania danych przez Administratora osobowych zostały określone w politycę prywatności.
4. Definicje w regulaminie oznaczają:
Serwis - serwis internetowy znajdujący się pod aresem seksolandia.pl
Administrator - osoba zarządzającą serwisem jest Administrator, ([email protected])
Użytkownik - osoba fizyczna, korzystająca z serwisu
Rejestracja - dodanie do bazy danych profilu użytkownika, w tym informacji dobrowolnie przez niego zamiesczonych.
Konto/Profil - część w serwisie stanowiąca charakterystkę użytkownika, prezentowana innym użytkownikom serwisu. Zawiera informacje oraz dane na temat użytkownika, które są dobrowolnie przez niego zamieszczane.
Dane - dane osobowe oraz informacje takie jak ades e-mail, dane personalne podawane podczas rejestracji oraz dane użytkownika dobrowolnie przez niego zamieszczane.
5. Rejestracja w serwisie jest darmowa
6. Płatności dokonywane na rzecz serwisu w celu poszerzenia podstawowych funkcji są wykonywane przez użytkowników dobrowolnie.
7. Użytkownikowi przysługuje prawo do usunięcia konta.

2. Zasady korzystania z serwisu przez użytkownika

1. Użytkownik rejestrując się w serwisie, oświadcza że przeczytał, zrozumiał i w pełni zaakceptował wszystkie postanowienia regulaminu oraz polityki prywatności.
2. Wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez administratora.
3. Wyraża zgodę na otrzymywanie od administratora komunikatów o charakterze technicznym lub informacyjnym na adres e-mail użytkownika.
4. Posiada wszelkie wymagane majątkowe prawa autorskie do publikowania zamieszczonych na łamach serwisu treści oraz prawo do wykorzystaia wizerunku innego użytkownika lub osoby trzeciej.
5. Oświadcza, że rozpowszechniane dane lub inne informacje są zgodne z powszechnie obowiązującym prawem, nie naruszając praw innych użytkowników oraz osób trzecich.
6. Użytkownik odpowiada za umieszczane dane i materiały i ponosi odpowiedzialność za naruszenie przepisów prawa, praw innych użytkowników lub osób trzecich.
7. Serwis jest własnością Administratora podlegającą ochronie prawnej na podstawie powszechnie obowiązującego prawa. Prawo własności intelektualnej do nazwy Serwisu, jego domeny internetowej i strony Serwisu, w tym innych elementów o cechach utworu pochodzących od Administratora, należy do Serwisu.
8. Przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Administrator może, lecz nie jest zobowiązany, zapoznawać się z Materiałami i Treściami Użytkownika i może je usunąć lub zmodyfikować (bez uprzedniego powiadomienia).
9. Nie będzie prowadził działań szkodliwych wobec Właściciela, Serwisu, Administratora oraz innych.
10. Serwis może zawierać odnośniki do innych serwisów, jak również treści, grafiki i inne materiały należące lub pochodzące z innych serwisów, zamieszczane, przesyłane i udostępniane przez Użytkowników. Administrator nie ponosi za ich treść oraz działanie żadnej odpowiedzialności. Użytkownik decydujący się na opuszczenie Serwisu i/lub korzystanie z nich, używanie, instalowanie oprogramowania i aplikacji z innych serwisów robi to na własne ryzyko mając świadomość, że w takim wypadku Regulamin Serwisu nie obowiązuje.
11. Korzystanie z Serwisu wymaga posiadania odpowiedniego urządzenia pozwalającego przeglądać treści internetowe, w tym przeglądarki internetowej w możliwie najaktualniejszej wersji, obsługującej i akceptującej pliki cookies oraz obsługującej język javascript i technologię HTML5. Korzystanie z przeglądarki, która nie spełnia tych wymogów może powodować nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu, za które Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Korzystając z Serwisu Użytkownik zgadza się na zapisywanie plików cookies w swoim urządzeniu.

3. Uprawnienia i obowiązki Administratora

1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany lub modyfikacji regulaminu w każdym momencie, bez uprzedniego powiadomienia.
2. Odmowy rejestracji lub publikacji danych i materiałów przez użytkownika.
3. Wglądu w dane i materiały zamieszczane przez użytkownika.
4. Usuwania i modyfikowania wszelkich danych i treści zamieszczanych przez Użytkownika, a także elementów jego konta, o ile nie są zgodne z Regulaminem lub subiektywnie niestosowne do publikacji na łamach Serwisu
5. Zablokowania lub trwałego usunięcia konta użytkownika bez wcześniejszego uprzedzenia, z jakiegokolwiek powodu lub jego braku, lecz w szczególności w wyniku naruszenia regulaminu.
6. Czasowego lub trwałego zawieszenia działania serwisu, stosowanie przerw technicznych lub całkowitego zaprzestania jego prowadzenia.

4. Administrator nie jest odpowiedzialny za:

1. Autentyczność, rzetelność oraz prawdziwość danych i innych treści pubikowanych przez użytkownika w serwisie oraz między innymi użytkownikami.
2. Stosunki oraz zdarzenia pomiędzy użytkownikami na łamach jego serwisu oraz poza nim.
3. Możliwą utratę środków finansowych użytkownika w przypadku zaistnienia sytuacji niezależnych od administratora, awarii technicznych, nieporządanych działań osób trzecich oraz siły wyższej.
3. Włamania na konta użytkownika oraz jego skutków.
4. Wykorzystywania przez osoby trzecie danych i materiałów zamieszczonych w serwisie, w tym powielanie i udostępnianie na innych serwisach internetowych.
5. Utraty zgromadzonych danych, materiałów lub kredytów, w przypadku awarii sprzętowych lub na skutek działania osób trzecich.
6. Zawartość merytoryczną materiałów i treści zamieszczanych przerz użytkownika.
7. Jakiekolwiek materiały użytkownika lub treści, aplikacje i materiały z innych serwisów, które mogą zostać opublikowane lub udostępnione przez użytkownika.
8. Administrator nie może zagwarantować i nie obiecuje żadnych określonych rezultatów wynikających z korzystania z Serwisu.
9. Administrator nie twierdzi i nie gwarantuje że materiały i treści na stronie są dokładne, kompletne, rzetelne, aktualne lub wolne od błędów oraz że Serwis lub jego serwery lub aplikacje są wolne od wirusów lub innych szkodliwych komponentów.

5. Kredyty

1. Kredyty to wirtualna waluta serwisu. 1 kredyt = 10 groszy.
Istnieją 4 pakiety do wyboru:
100 kredytów za 10 zł
300 kredytów za 30 zł
500 kredytów za 50 zł
1000 kredytów za 100 zł
2. Kredyty mają na celu poszerzenie podstawowych funkcji serwisu.
3. Kredyty można zakupić na stronie dostępnej pod adresem: https://seksolandia.pl/balance/buy.
4. Użytkownik, którego konto zostało zablokowane, nie może ubiegać się o zwrot płatności za Kredyty.
5. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest HotPay.

6. Blokada / Usunięcie Konta

1. Administrator może zablokować Konto Użytkownika, czasowo lub trwale, bez wcześniejszego uprzedzenia, z jakiegokolwiek lub bez powodu, lecz w szczególności w wypadku naruszenia jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu przez Użytkownika.
2. Administrator może również trwale usunąć Konto Użytkownika.
3. Użytkownik może samodzielnie usunąć swoje Konto w każdym momencie.
4. Usunięcie Konta skutkuje natychmiastowym rozwiązaniem przez Administratora Umowy, w tym zaprzestaniem świadczenia Użytkownikowi wszelkich usług, w tym usług płatnych.

7. Postanowienia końcowe

1. Regulamin wraz z jego załącznikami dostępny jest w aktualnej wersji pod adresem https://seksolandia.pl/page/terms-and-conditions
2. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili, informując o tym Użytkowników zgodnie z wymaganiami określonymi przepisami w tym zakresie.